Balgabaev-Berik-Tuktybekovi   ru-bronstienBalgabaev Berik Tuktybekovich (26.07.1967)

Chess PersonalitiesBalogh-Dr.-János   hu-berczesBalogh Dr. János (10.09.1892 – 12.09.1980)

Chess PersonalitiesBardeleben-Curt-Von   deBardeleben Curt Von (04.03.1861 – 31.01.1924)

Chess PersonalitiesBaturinsky-Victor-Davydovic   ru-bezgodovBaturinsky Victor Davydovich (27.06.1914 – 21.12.2002)

Chess PersonalitiesBelavenetz-Sergey-Vsevolodo   ru-askarovBelavenetz Sergey Vsevolodovich (18.07.1910 – 07.03.1942)

Chess Personalities, ProblemistsBerger-Johann-Nepomuk   at-balinovBerger Johann Nepomuk (11.04.1845 – 17.10.1933)

Chess PersonalitiesBilguer-Paul-Rudolf-Von   deBilguer Paul Rudolf Von (21.09.1815 – 16.09.1840)

Chess PersonalitiesBird-Henry-Edward   gb-mcnabBird Henry Edward (14.07.1908 – 11.04.1908)

Chess PersonalitiesBlackburne-Joseph-Henry   gb-mcnabBlackburne Joseph Henry (10.12.1841 – 01.09.1924)

Chess PersonalitiesBlackmar-Armand-Edward   usBlackmar Armand Edward (30.05.1826 – 28.10.1888)

Chess PersonalitiesBlake-Joseph-Henry   gb-mcnabBlake Joseph Henry (03.02.1859 – 11.12.1952)

Chess PersonalitiesBledow-Ludwig-Erdman   deBledow Ludwig Erdman (27.07.1795 – 06.08.1846)

Chess PersonalitiesBlumenfeld-Benjamin-Markovi   ruBlumenfeld Benjamin Markovich (24.05.1884 – 05.03.1947)

Chess PersonalitiesBoden-Samuel-Standidge   gb-mcnabBoden Samuel Standidge (04.04.1826 – 13.01.1882)

Chess PersonalitiesBonham-Reginald-Walter   gb-mcnabBonham Reginald Walter (31.01.1906 – 16.03.1984)

Chess PersonalitiesBorg-Geoffrey   mtBorg Geoffrey (22.07.1963)

Chess PersonalitiesBoutteville-César   frBoutteville César (27.06.1917-21.05.2015)

Chess PersonalitiesBoyd-Stephen   frBoyd Stephen (20.03.1955)

Chess PersonalitiesBreyer-Julius   huBreyer Julius (03.04.1894)

Chess PersonalitiesBuckle-Henry-Thomas   gb-mcnabBuckle Henry Thomas (11.11.1821)

Chess Personalitiesburn   gb-mcnabBurn Amos (31.12.1848 – 25.11.1925)

Chess PersonalitiesBurstein-Almog   ilBurstein Almog (13.02.1950)

Chess Personalities